KILKA SŁÓW O NASZYM KLUBIE:

STOWARZYSZENIE POWSTAŁO Z CHĘCI NIESIENIA POMOCY INNYM.

NASZYM CELEM JEST:
 • Wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi.
 • Integracja niepełnosprawnych kobiet „ dotkniętych” rakiem piersi.
 • Integracja członków stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną i zagraniczną.
 • Pomoc rodzinom z problemami wynikającymi ze skutków choroby nowotworowej.
 • Wspieranie działań przeciw dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób niepełnosprawnych i starszych.
 • Promocja zdrowia.
CELE SWOJE CHCEMY REALIZOWAĆ POPRZEZ:
 • Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
 • Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej kobiet „dotkniętych” rakiem piersi ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeńskiego.
 • Reprezentowanie interesów kobiet „dotkniętych” rakiem piersi.
 • Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet oraz skuteczności metod leczenia.
 • Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób kobiecych.
 • Nawiązywanie współpracy i wymianę doświadczeń z onkologicznymi Klubami i Stowarzyszeniami w kraju i za granicą.
 • Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy.
 • Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „Ochotniczki”.
  „Ochotniczki” są kobietami „dotkniętymi” rakiem piersi, które po fachowym przeszkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym z kobietami przed zabiegiem operacyjnym mastektomii lub po jego wykonaniu.
 • Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych, ulotek itp.
 • Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturowych, rozrywkowych i sportowych

Sprawozdanie z działalności za rok poprzedni. PDF

PRZYJACIELE:

PARTNERZY: